மிகவும் உயர்ந்த அறிவை அடையும் வழிகள்

இன்றய கல்வி மாணவருக்கும் சமுதாயத்திற்கும் பயனற்றது. பட்டமும் பெற்ற வர்களிலே 100 பேரில் 5 பேருக்கு வேலை கிடைக்குமா? தமிழ் நாட்டில் 75 லட்சம் பேர் வேலை தேடிவருகிராரகள் கல்வி சிந்திக்கும் திறனை அளித்தாலோ வேலை தேட அவசியமில்லை்

கிளார்க்குகளை மாத்திரமே உருவாக்குகிறது. கல்வித்திட்டம் அறிவாளர்களையும் பேரறிவாளர்களையும் உருவாக்க சிறிதளவு மாற்றங்க்களே தேவை. இதற்குத் தடை, கல்வியாளர்களும் தலைவர்களுமே! More
Download: mobi (Kindle) pdf pdb more Online Reader
About N.Natarajan

Electronics Engineer, tech trainer, author . Topics I write:Economics, poverty , concepts in unix operating system design, education system, stories to convey value based living., spirituality - mistaken for Religion, how to meet creator and shake hands with him?

Currently writing the following titles:

1. " Illusion or Maya" . Maya is not a god; personification of a scientific explanation on the universe and lives in it.

2. "Farmer's Suicide". - is easily avoidable.

3. "IDIOTS." - all about common man, middle class , leaders and Elites.
There are Economc Idiots, useful idiots and spiritual idiots

4. " SCRAP THE EDUCATION SYSTEMS ACROSS THE GLOBE"
Education system robs the poor & middle class.

Worked for telephones Madurai. 1968 to 71, TERLS ISRO Trivandrum. 1971 to 75. Isro Sriharikotta 1976 to 78
Min of Planning govt computer center rkpuram Delhi, 1978 to 82 dept of electronics (NATIONAL INFORMATICS CENTER). Delhi 1982 1983. CMC LTD DELHI AND. CMC LTD CORP R&D Hyderabad 1983 to 1997.
Rendezvous on Chip Secunderabad 1997 to 2000.
Sophists Technologies Hyderabad 2001. To 2003.
Robert Bosch India bangalore. 2003 to 2004.

Freelance trainer, author , consultant. from 2004 to now.

Read N.Natarajan's Smashwords Interview
Learn more about N.Natarajan

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book