అత్యున్నత జీవితం ఆరు ఆవశ్యకాలు

అవనిపై పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు అద్భుతమైన గొప్ప జీవితానికి అర్హులే!
అత్యున్నత జీవితానికి అవసరమైన అంశాలను మరియు లక్షణాలను మనం ఈ పుస్తకంలో తెలుసుకుంటాం, అర్థం చేసుకుంటాం, అత్యున్నత జీవితానికి అవసరమైన అంశాలను ఆరోగ్యం అనే పదం ఆధారంగా అవగాహన చేసుకుంటాం.
ప్రధానంగా ఆరు అంశాలు అత్యున్నత జీవితానికి దోహదం చేస్తాయి.
అవి శారీరక ఆరోగ్యము, మానసిక ఆరోగ్యము, సామాజిక ఆరోగ్యము, ఆర్థిక ఆరోగ్యము, ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యము More

Available ebook formats: epub mobi pdf lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Dharmaja Gopineedi

Dharmaja Gopineedi
Born in a small village in Karnataka.
Started carrier with Rs.10 daily wage
Present…!
Leading a happiest life as an entrepreneur, author, motivational speaker, corporate trainer, yoga teacher & spiritual guide
He inspires everyone around him by his attitude, books & speeches.
In this audio he shares his knowledge and secrets of success in a simple language
He transfers his strongest belief into us, that we born to lead a great life.
He explains simple success principles in simple manner.
In order to create a great life, listen them carefully, understand, apply and practice.
Let us live happiest, harmonious life

Report this book