رِیل-مجموعه شعر -Rail- Persian poetry collection

The first Persian poetry collection by Amir Sarem that we read in:همه چیز نزدیک شده است / دوری هایِ دور/
آشکار می شوند/ مکثی نیست / با اینهمه/
.انفجار/ هیچ چیز را /از شکستن/ بازنمی دارد. / آنتراکت More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Amir Sarem

Hello
I am Amir Sarem . Born in 1978 in Hamedan in Iran. From six years old I'm living in Karaj. I've not gone to university but have studied philosophy, art and literature. Articles on Persian language and culture and a few stories and philosophical essay translations from English to Persian have published of me .I know the Persian, English, Turkish and I am almost familiar with some other languages. Writing poetry from the age of 16 I started, at 21 years old the first book of poetry called Rail published in Persian (publication Rvyj ,1999, Tehran) and second book of poetry called Still Not printed by myself in Persian in 2011, and my third book of poetry by name Of published in 2016, first in Persian and then with my translation has published in English (Smashwords,California,2016) and my last book by name The Notes has published by the Smashwords in 2017.
Thanks

Also by This Author

Related Category

Essay > Literature

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book