قرآن مجید با شرح منظوم آیات

این کتاب، شرح منظوم آیات قران مجید (بدون تفسیر) در قالب ۱۶۵۰۰ بیت شعر فارسی می باشد. نهایت سعی و تلاش به عمل آمده تا ضمن این که نکته ای اضافه و کم درج نگردد، بیان مطلب ساده و روان باشد

Quran Majeed with Persian Poetic Translation of Each Verse More
Download: epub

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book