પાપ-પુણ્ય

આ પુસ્તકમાં દાદાશ્રીએ પાપ-પુણ્યની માન્યતા સબંધી ચર્ચા કરી છે. દાદાશ્રીએ કહ્યું છે કે બીજાને સુખ આપવાથી આપણે પુણ્ય બાંધીએ છીએ અને બીજાને દુઃખ આપવાથી આપણે પાપ બાંધીએ છીએ. છતાંપણ જો આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ તો આપણે પાપનો નાશ કરી પુણ્ય બાંધીએ છીએ. More
Download: epub

Also by Dada Bhagwan

Explore This Book's Contribitor:

Dr. Niruben Amin (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Audiobook Edition

Report this book