માનવધર્મ

દરેક માનવ, જીવન જીવે છે પરંતુ તેનામાં માનવતા કેટલી છે? માનવતા એટલે શું? જ્ઞાની પુરુષ પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રી માનવતાની વ્યાખ્યા આપતા કહે છે કે જયારે કોઈ તમને દુઃખ આપે, તકલીફ આપે છે ત્યારે તમને તે ગમતું નથી, તેથી, તમારે પણ કોઈને દુઃખ આપવું ન જોઈએ. More
Download: epub

Also by Dada Bhagwan

Explore This Book's Contribitor:

Dr. Niruben Amin (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Audiobook Edition

Report this book