મૃત્યુ સમયે પહેલાં ને પછી…

ઘણા લોકોને મૃત્યુનો ભય હોય છે. મૃત્યુ લોકોને મૂંઝવે છે.મૃત્યુ શું છે?મૃત્યુ પછી શું થાય છે? પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રીએ તેમના જ્ઞાન (આત્મજ્ઞાન) થકી મૃત્યુ વિષેના તમામ રહસ્યો જેમ છે તેમ ખુલ્લા કર્યા છે.જયારે તમે આત્માનું સ્વરૂપ સમજશો, ત્યારે બધા કોયડા ઉકલી જશે. More
Download: epub

Also by Dada Bhagwan

Explore This Book's Contribitor:

Dr. Niruben Amin (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book