''બ્રહ્મસૂત્ર શાંકરભાષ્યમ''-''ચતુ: સુત્રી ભાષ્યમ'' (''BrahmSutra ShankarBhashyam'-'ChatuhSutriBhashyam'')

Adult
આ નોન-ફિક્શન સ્પીરીચ્યુઅલ ગ્રંથ મહર્ષિ બાદરાયણ 'વેદવ્યાસ' દ્વારા પ્રણીત છે. એ સાથે આદિ શંકરાચાર્ય દ્વારા રચિત 'શારીરક મીમાંસા ભાષ્ય ( શાંકર ભાષ્યમ ) છે. તથા સરળ ગુજરાતીમાં ભાષ્યના ગુઢાર્થોને સમજાવતી 'પરમ જ્યોતિ' નામક વ્યાખ્યા પણ પ્રસ્તુત કરેલી છે. મહાનુભાવ ભગવંતોએ આ ગ્રંથનો હેતુ જીવાત્માનો આત્યંતિક મોક્ષ માટે રચેલ છે. જેનાં થાકી જીવાત્મા સંપૂર્ણ સંસાર બંધનોથી મુક્ત થઇ સ્વ-સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે More

Available ebook formats: epub mobi pdf txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) Online Reader
About Bharat Purushottam Saraswati

.Biography
BHARAT PURUSHOTTAM SARASWATI (1947-2016)
The Author was born in Bilimora, Dist-Navsari, Gujarat State, India. He grew up in Limzer, Chikhli, Bilimora, Vadodara & others in various phase of the time period. At present, he lives in Vadodara City. Gujarat State, India. He is from Vedic Yajurvediya Aatreya Shakha (Branch) of Vedas Gotra. For 45 years he studied in details Original Sanskrit texts of Vedas, Upanishads, all Shankar Vedant Literature & other Vedic Literature under the guidance of Gurudev Siddhayogi Shri Swami Muktanand Paramhansa & got the blessings and God Grace & Guru Grace. He married to Pratimadevi & having a son named Shwetketu. His first book details are as below:
Author, Publisher, Creator, Writer & Commentator of Ved Granth---"Maharshi Baadrayana "VedaVyasa" written --"Brahmsutra-Shankar-Bhasyam",
with original Sanskrit text of Jagadguru Aadi Shankaracharya's "Sharirak-Mimansa-Bhasyam"-- translated in simplified Gujarati language & affiliated "Param-Jyoti " Vyakhya [ Commentary] in simplified Gujarati...
having four parts of this Veda-Grantha [BigBook]. This eBook is a section of the said book starting up with 'Adhyasa Bhashyam' in series.
Supported by world-renowned original Sanskrit Vyakhya [Sub-Commentaries] Viz "Bhamati - Ratnaprabha - Nyaya Nirnaya - Nyaya Mala" Summarised plus 32 Vedic Reference-Books [Bibliography/Sandarbha-Grantha].
It is a unique path to attain SELF Realization & utmost Unity with God's Universal SELF and no return to Global Earth Planet [Anaavrutti Shabdat-Br.Su.4.4.57] and free from all worldly Ailments attaining Param Ananda Avastha (State of High Joys)
EXCERPT: “BRAHMSUTRA SHANKAR BHASHYAM”
[‘VEDANTA-DARSHAN’]

Vedanta (/vɪˈdɑːntə/; Hindustani pronunciation: [ʋeːd̪aːn̪t̪], Devanagari: वेदान्त, Vedānta) or Uttarā Mīmāṃsā is one of the six orthodox schools of Hindu philosophy. The term literally translates to "the conclusion of Vedas," and originally referred to the Upanishads, a collection of foundational texts in Hinduism (considered the last appendix or final layer of the Vedic canon). By the 2000 BCE, it came to mean all philosophical traditions concerned with interpreting the three basic texts of Hinduist philosophy, namely the Upanishads, the Brahma Sutras and the Bhagavad Gita and was eventually recognized as distinct from the other five astika schools. Vedanta is the most prominent and philosophically advanced of the orthodox schools and the term Vedanta may also be used to refer to Indian philosophy more generally. There are at least ten schools of Vedanta, of which Advaita Vedanta, Vishishtadvaita, and Dvaita are the best known.

Nārāyanam Padmabhuvam Vasishtam shaktiæ ca tatputraæ Parāsharam ca |
Vyāsam Shukam Gaudapāda Mahantam Govindam Yogindram athasya shishyam |
Shri Shankarāchārya mathasya Padmapādam ca hastamalakam ca shishyam |
Tam trotakam vartika karamanyan asmad guru-nsantat-amanato ’smi ||
Advaita Vedanta is a sub-school of the Vedanta school of Vedic or Hindu philosophy and religious practice, giving "a unifying interpretation of the whole body of Upanishads".The principal, though not the first, exponent of the Advaita Vedanta-interpretation was Shankara Bhagavadpada who systematized the works of preceding philosophers. Its teachings have influenced various sects of Hinduism.

The key source texts for all schools of Vedānta are the Prasthanatrayi, the canonical texts consisting of the Upanishads, the Bhagavad Gita, and the Brahma Sutras, of which they give a philosophical interpretation and elucidation.

Advaita (not-two in Sanskrit) refers to the identity of the true Self, Atman, which is pure consciousness, and the highest Reality, Brahman, which is also pure consciousness. Followers seek liberation/release by acquiring vidyā (knowledge) of the identity of Atman and Brahman. Attaining this liberation takes a long preparation and training under the guidance of a guru. Advaita thought can also be found in non-orthodox Indian religious traditions, such as the tantric Nath tradition.

Advaita Vedanta developed in a multi-faceted religious and philosophical landscape. The tradition developed in interaction with the other traditions of India, Buddhism, Vaishnavism, and Shaivism, as well as the other schools of Vedanta.

Gaudapada (2100 BCE (also referred to as Shri Gaudapadacharya) was the author or compiler of the Māṇḍukya Kārikā, a quintessential text which used Madhyamika philosophical terms to delineate Advaita Vedanta philosophy.

"Ajātivāda" is the fundamental philosophical doctrine of Gaudapada. According to Gaudapada, the Absolute is not subject to birth, change, and death. The Absolute is Aja, the unborn eternal. The empirical world of appearances is considered unreal, and not absolutely existent.

Gaudapada's perspective is based on the Mandukya Upanishad. In the Mandukya Karika, Gaudapada's commentary on the Mandukya Upanishad, Gaudapada sets forth his perspective. According to Gaudapada, Brahma cannot undergo alteration, so the phenomenal world cannot arise from Brahma. If the world cannot arise, yet is an empirical fact, then the world has to be an unreal appearance of Brahma. And if the phenomenal world is an unreal appearance, then there is no real origination or destruction, only apparent origination or destruction. From the level of ultimate truth (paramārthatā) the phenomenal world is Maya.

As stated in Gaudapada’s Karika Chapter II Verse 48:

No jiva ever comes into existence. There exists no cause that can produce it. The supreme truth is that nothing ever is born.

Brahma satyam jagan-mithya
Jivo brahmaiva na parah—Adi Shankara.

“Brahma, the absolute, alone is real; this world is unreal (Maya) and the jiva or the individual soul is not different from Brahman-”. – Adi Shankara Quote.

The most influential and dominant school of Indian philosophy, Advaita Vedanta, rejects theism and dualism by insisting that “Brahma [ultimate reality] is without parts or attributes…one without a second.” Since, Brahma has no properties, contains no internal diversity and is identical with the whole reality it cannot be understood as God. The relationship between Brahma and the creation is often thought to be pane theistic.

Pane theism is also expressed in the Bhagavad Gita. In verse IX.4, Krishna states:

By Me, all this universe is pervaded through My unmanifested form.
All beings abide in Me but I do not abide in them.

Many schools of Hindu thought espouse monistic theism, which is thought to be similar to a pane theistic viewpoint.

AUTHOR: BHARAT PURUSHOTTAM SARASWATI
https://about.me/bsaraswati
ABOUT ME-THE AUTHOR-BIO: I RESIDE IN INDIA, GUJARAT STATE, VADODARA. AGED: 65+ & WORKING WITH A ORGANIZATION AS SR.ACCOUNT EXECUTIVE...HAVING WIFE PRATIMADEVI & SON 'SHWETKETU... I HAVE STUDIED ALL FOUR INDIC VEDAS' GYANKAND 'VEDANT DARSHAN' DEEPLY FOR YEARS UNDER THE GUIDANCE OF MY GREAT GURU SIDDHA-YOGI SWAMI MUKTANANDA PARAMHANSA.
Where to find Bharat Purushottam Saraswati online
Website: https://BPSaraswati.wordpress.com
Twitter: @BpSaraswati
Facebook: Facebook profile
Blog: https://BPSaraswatiblog.wordpress.com/
Email ID: bpsaraswati777@gmail.com
Google Group: google-brahmsutra-shankarbhashyam-group@googlegroup.com
Pinterest: https://pinterest.com/BPSaraswati
Instagram: https://instagram.com/BPSaraswati
Goodreads: https://www.goodreads.com/user/show/50088304-bharat-purushottam

TAGS/KEYWORDS *NONFICTION/INDIAN VEDIC PHILOSOPHY/
RELIGIOUS-PHILOSOPHY/EASTERN-PHILOSOPHY/‘VEDANTA DARSHAN’/SPIRITUAL-AWAKENING/SELF.REALIZATION/
SALVATION/ PARANORMAL/SELF-HELP/LITERARY-EPIC/FREEDOM/EMANCIPATION/HINDU SACRED EPICS/LITERARY-NONFICTION/ADVAITA-PHILOSOPHY/VEDANTA-VISION/ ENLIGHTENMENT/UPANISHADS/VEDAS-EXTRACT/SELF-HELP/
ATHEISM-EBOOK/MANKIND-MESSAGE/HINDU-VEDA-PHILOSOPHY/BADARAYANA/SHANKARACHRYA/AATMA-GYAN/SELF-KNOWLEDGE/PARABRAHM/REALIZE-YOURSELF/

EBOOK ISBN NO.
1. BRAHMSUTRA ADHYAS BHASHYAM: 978-1-3112-0736-4
2. BRAHMSUTRA CHATUH-SUTRI BHASHYAM: 978-1-3705-2498-3

GET THE EBOOKS ON SMASHWORDS.COM:

1. ADHYAS BHASHYAM [FREE]:
https://www.smashwords.com/books/view/629958

2. CHATUH-SUTRI BHASHYAM:
https:///www.smashwords.com/books/view/661958

==================== THE END =====================

BHARAT PURUSHOTTAM SARASWATI, VADODARA, GUJARAT, INDIA.

Read Bharat Purushottam Saraswati's Smashwords Interview
Learn more about Bharat Purushottam Saraswati
About the Series: "BRAHMSUTRA SHANKAR BHASHYAM GRANTHMALA (GUJARATI)"
This Title comprises of Original Ved Granth created/scripted in Indian Sanskrit by Jagadguru Adi Shankaracharya' Commentaries called "Shankar Bhashyam" on original Sanskrit text of a Vedant Darshan Granth by Maharshi Badrayan 'Ved Vyas' named as "Brahmsutra" on Which I, Bharat Purushottam Saraswati, have translated those original Non-fiction philosophy literature into an Indian Gujarati Language & Sub-Commentary viz. 'Param Jyoti' to attain utmost supreme goal of Self Realization of One's SELF for the Human-Being on the Planet Earth, after which your self is liberated & freed from all worldly Bondages & no return or Rebirth again on this Planet.

---BHARAT PURUSHOTTAM SARASWATI, VADODARA, GUJARAT, INDIA.

Also in Series: "BRAHMSUTRA SHANKAR BHASHYAM GRANTHMALA (GUJARATI)"

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book