બ્યૂટી અને બીસ્ટ

બ્યૂટી અને બીસ્ટ ઍક વખત, ઍક વેપારી હતો. તેને ઍક સુંદર અને ચતુર દીકરી હતી. ઍનુ નામ બ્યૂટી હતુ. વેપારી ઍ બીજા ગામ જઈ પોતાનો માલ વહેંચવા નું આયોજન કર્યું. "પિતા," બ્યૂટી ઍ કહ્યું. "કૃપા કરી મારા માટે ઍક સુંદર ગુલાબ લાવજો."

Available ebook formats: epub

Words: 290
Language: Gujarati
ISBN: 9781535715386
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book