સસલો અને સિંહ

સસલો અને સિંહ ઍક વખત, ઍક સિંહ હતો જેને સસલા ને પકડવો હતો. પણ તે બહુ ઝડપી હતો અને બહુ ચતુર. સિંહ ક્યારેય સસલા ને ના પકડી શક્ય, અને ઍ હમેશા ભુખ્યો ચાલ્યો જતો. ઍક દિવસ, સિંહ બોલ્યો, "હું સસલા ના ઘર ની અંદર છુપાઈ જઈશ. જ્યારે તે ઘરે આવશે, હું તેને પકડી લઈશ અને તેને ખાઈ જઈશ." પછી, સિંહ બોલ્યો, "હા! હું પણ ચતુર છું!" The Hare And The Lion. Gujarati books for kids, children's books in Gujarati.

Available ebook formats: epub

Words: 340
Language: Gujarati
ISBN: 9781535715478
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book