બુલબુલ

બુલબુલ. ઍક દિવસ ઍક પૈસાદાર માણસ હતો. તે ઍક સમાન થી ભરેલ સુંદર ઘર માં રહેતો હતો. દીવાલો પર સુંદર ચિત્ર હતા અને બધા વખાણ કરતા કે ઍનુ ઘર કેટલું સરસ હતું. ઍક દિવસ તેણે ઍક સુંદર બુલબુલ જોઈ. તે ઍક સુંદર પક્ષી હતું. તે પૈસાદાર માણસ ના ઘર માં અંદર અને બહાર ઉડતી, ડૂબકી મારતી, અને ગાતી. The Nightingale. Gujarati books for kids, children's books in Gujarati.

Available ebook formats: epub

Words: 310
Language: Gujarati
ISBN: 9781535715522
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book