ઘેંટુ ગિદરડું વરુ અને સસલૂ

ઘેંટુ ગિદરડું વરુ અને સસલૂ. ઍક દિવસ, વહેલી વસંત માં, ઍક ઘેંટુ પહાડ પર ચાલતુ હતુ. તે પોતાના બાળક સાથે હતી, ઍક ગિદરડું. અચાનક, ઍક વરુ વૃક્ષ પાછળ થી કુદયો. તેણે તેમને ખાવું હતુ! The Sheep The Lamb The Wolf And The Rabbit. Gujarati books for kids, children's books in Gujarati.

Available ebook formats: epub

Words: 350
Language: Gujarati
ISBN: 9781535715560
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book