ભરવાડ જે પ્રાણીઓ ની ભાષા સમજતો

ભરવાડ જે પ્રાણીઓ ની ભાષા સમજતો. ઍક વખત, ઍક ભરવાડ હતો. તે ખેતર માં હતો, અને તેણે ઍક શિયાળ જોયો. શિયાળ ઍક સાપ ને ખાઈ રહ્યો હતો. ભરવાડ ઍ શિયાળ ને ભાગાડી દીધો. સાપ બોલી, "મારૂ જીવન બચાવવા માટે આભાર. હવે, હું તને ઍક ભેટ આપીશ." The Shepherd Who Understood The Language Of The Animals. Gujarati books for kids, children's books in Gujarati.

Available ebook formats: epub

About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book