રાજા ના નવા કપડા

રાજા ના નવા કપડા. ઍક વખત, ઍક રાજા હતો. રાજા બહુ સારો ના હતો. તે સ્વાર્થી હતો, અને લાલચુ હતો. તેને ખાવું બહુ ગમતું. તે બહુ જાડો હતો. The King's New Clothes. Gujarati books for kids, children's books in Gujarati.

Available ebook formats: epub

Words: 400
Language: Gujarati
ISBN: 9781535715492
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book