ભાગેડુ પૅનકેક

ભાગેડુ પૅનકેક. ઍક દિવસ, બે સ્ત્રીઓ ઍક પૅનકેક બનાવતી હતી. જ્યારે તે લગભગ બની ગઈ, ત્યારે તેઓ જગડવા લાગ્યા. દરેક સ્ત્રી ને તે આખી ખાવી હતી. તેમણે વહેંચવી ન હતી. ઍક સ્ત્રી બોલી, "આ મારી પૅનકેક છે!" અને બીજી સ્ત્રી બોલી, "ના, પૅનકેક મારી છે!" The Runaway Pancake. Gujarati books for kids, children's books in Gujarati.

Available ebook formats: epub

About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book