ટાઉન માઉસ અને ફીલ્ડ માઉસ

ગલિવર ના પરાક્રમો. ઍક વખત, ઍક ગલિવર નામ નો નાવિક હતો. ઍક દિવસ, તે પ્રવાસ ખેડી રહ્યો હતો. અચાનક, ઍક મોટું તોફાન આવ્યું. ગલિવર નુ વહાણ ડૂબવા લાગ્યું! ગલિવર વહાણ માં થી કુદી ગયો અને ઍક દ્વીપ પર તરી ગયો. જ્યારે તે કિનારે પહોંચ્યો, તે બહુ થકી ગયો હતો. તે દ્વીપ પર સૂઈ ગયો. The Town Mouse And The Field Mouse. Gujarati books for kids, children's books in Gujarati.

Available ebook formats: epub

Words: 380
Language: Gujarati
ISBN: 9781535715737
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book