ગાંડા પ્રાણીઓ

ગાંડા પ્રાણીઓ. કાંગારૂ શું કામ કૂદકો મારે? કારણ કે તેઓ પોતાના પગ ઍક બીજા થી સ્વતંત્ર ના ચલાવી શકે. શેના લીધે ઍક ભમરો ગણગણાટ કરે? તેઓ પોતાના પંખ ઍક સેકેંડ માં 400 વાર ફફડાવે. આ નિસ્પંદ ગણગણાટ નો અવાજ સર્જે. Crazy animals. Gujarati books for kids, children's books in Gujarati.

Available ebook formats: epub

Words: 230
Language: Gujarati
ISBN: 9781535715751
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book