આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૩

આપ્તવાણી ૧૪,ભાગ ૩ માં પ્રકાશિત પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગમાં દાદાશ્રી આત્મજ્ઞાનથી લઈને કેવળજ્ઞાન દશા સુધી પહોંચવા માટેની બધી સમજણ ખુલ્લી કરે છે. ખંડ ૧ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, વ્યવહાર આત્મા ની સમજણ અને ખંડ ૨ માં જ્ઞાન સ્વરૂપની સમજણ વગેરેના ફોડ પ્રાપ્ત થાય છે. More
Download: epub

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book