ஆர்த்தி

காதல் பிறப்பிறக்கும் ,இறப்பிற்கும் இடை பட்டதல்ல ...இரண்டிலும் துணையாய் வருவது..அப்படி வந்ததுதான் விவேக்கிட்க்கும்..ஆர்த்திக்கும் இடையேயான காதல். More

Available ebook formats: pdf

  • Category: Fiction » Romance » General
  • Words: 3,800
  • Language: Tamil
  • ISBN: 9781310421945
Report this book