ਆਤਮਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਾਰ (In Punjabi)

ਜਿਸ ਸੁਖ ਦੇ ਬਾਦ ਦੁਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਇਹ ਅਸਥਾਈ, ਟੇਮਪਰਰੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਕਲਪਿਤ ਸੁਖ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਯਾ ਸੁਖ ਹੈ | ਸੁਖ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਹੁਂਦਾ ਹੈ |ਸੁਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ , ਸਿਖਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਆਤਮਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਾਰ ਪੜ੍ਹੋ |
Download: epub

Also by Dada Bhagwan

Explore This Book's Contribitor:

Deepakbhai Desai (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book