ਐਡਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ (In Punjabi)

"ਜਨਮ ਤੋ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੇਂਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਦਾਦਾਸ਼੍ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ""
ਐਡਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ "", ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਮਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ | ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ | ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੜੋ ਕਿਤਾਬ 'ਐਡਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ'|
Download: epub

Also by Dada Bhagwan

Explore This Book's Contribitor:

Deepakbhai Desai (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book