ਸੇਵਾ-ਪਰ-ਉਪਕਾਰ (In Punjabi)

ਵਿਅਕਤੀ ਜੇੜਾ ਅਪਣੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਥਾ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਖਿਆਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਵੀਂ ਵੁਂਦਾ | ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਓਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ |
Download: epub

Also by Dada Bhagwan

Explore This Book's Contribitor:

Deepakbhai Desai (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book