ਮਾਨਵ ਧਰਮ (In Punjabi)

" ਮਾਨਵ ਧਰਮ " ਦੀ ਸਭਤੋ ਵਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਵਿਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇਖੋਗੇ | ਜੇ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਤੋ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਓਗੇ | ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਤਾਬ " ਮਾਨਵ ਧਰਮ " ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਰਥਪੂਰਕ ਬਣਾਓ |
Download: epub

Also by Dada Bhagwan

Explore This Book's Contribitor:

Deepakbhai Desai (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book