Ntshebele 1 

Ntshebele 1 ke molokoloko wa kgobokanyo ya dikanegelokopane tše di ngwadilwego ka polelo ya Sepedi. Kgobokanyo ye e tsepelela mathata a motho Nakong ye itseng. E bolela go re bophelo ke namane ye tona gomme ga se bja ema felo gotee. Ipshineng ka ditaba tše le be le di anegelane.

Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Malesela Masenya

Ke belegwe le go golela motseng wa magaeng wa Sefateng, GaDikgale, Limpopo. Ke ngwana wa bohlano lapeng la bana ba senyane ba mohu Matloboko Masenya le Mohumagadi Sekwaila Masenya (Ngwan'a Masekwameng). Ke tsene sekolo Praemaring ya Kgotlho, Sekolophagame sa Phiri-Kolobe le go ithuta ke le ka gae Diyunibesithing tsa Afrika-Borwa (Unisa) le ya Gauteng (UJ). Ke somile bjalo ka klereke, morutisi, mofahlosi, motlatsa-hlogo ya kholetshe. Ke lekola dingwalo tsa bangwadi ba bangwe. Ke ngwadile dipuku tsa go fapana le tsa dithutiso dikolong gammogo le diterama tsa radio le go di bapala. Bjale ke soma Unisa bjalo ka mofahlosi dithutong tsa "Education Leadership and Management".

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book