Ngife Olwembiza

Kule ndatshana sithola umlingiswa uNdlovu ebhekene nenkinga ngamadodakazi akhe amabili uBathabile noPhumzile. Inkinga wukuthi womabili la madodakazi akhe asaqeda esikoleni kodwa kayikho imali yokuthi aye enyuvesi. UNdlovu akanayo imali njengoba elinde eyomhlalaphansi. Kuthi uma isiphumile imali uNdlovu aluthwe ngu-Enouch omethembisa ukuthi uzoyikhulisa. More

Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html

About Nomonde Nelisiwe Jele

UNomonde Nelisiwe Jele wazalwa mhla ziyi-08 kuMandulo ngonyaka ka-1988, kwaDlangezwa nokuyilapho inkaba yakhe izinze khona ngokuhamba kwesikhathi ugcine esekhulela oPhongolo. Uphothule imfundo yakhe yamabanga aphakeme eNyuvesi yakwaZulu, i-University of Zululand, nalapho enza khona i-High Certificate in Public Relations, wethweswa iziqu ngonyaka ka-2013. Waphinde wenza i-Bachelor of Arts, wethweswa iziqu ngonyaka ka-2016. Akagcinanga lapho, waphinde wenza i-Postgraduate Certificate in Education, wethweswa iziqu ngonyaka ka-2017. Enyuvesi-ke akafikanga wazithela ngabandayo. Ngonyaka ka-2014 kuya ku-2015, ube yingxenye yekomidi lobuholi elibhekelela izidingo-ngqangi zabafundi eMnyangweni wezoMlando, kwathi ngonyaka ka-2015 kuya ku-2016 waba ngusekela-sihlalo eMnyangweni weziLimi zase-Afrika Namasiko, nokwabe kuyikomidi elibhekelela izidingonqangi zabafundi balo mnyango. Waphinde waba yi-tutor kuwona lo mnyango, elekelela ekufundiseni ulimi lwesiZulu.

Report this book