مهرورزی راه برد و راه کار رستگاری

هدفی که در این کتاب دنبال می شود، اثبات این اصل است که انسان (اعم از این که دین باور باشد یا نباشد) یک مسئولیت بزرگ بر عهده دارد و آن، در درجه ی اول، "عدم نفی غیر" توسط خود فرد و در درجه ی دوم، جلوگیری از "نفی غیر" توسط دیگران است، زیرا آنچه که کره ی خاکی را در طول تاریخ و در حال حاضر به خاک و خون کشیده و می کشاند، چیزی جز "نفی غیر" نیست More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Saiid Shiva

I don't want anyone know me as mentioned in my book.

Learn more about Saiid Shiva
Report this book