Umthombo wobomi

Le yincwadi yesihobe equlathe imibongo eyinkuthazo kwaba ngenathemba, ebopha amanxeba kwabophayo, ezisa inkululeko kwabo babotshwe ngamatyathanga obu bomi futhi inika nomkhombandlela wokuhlalisana ngoxolo siluluntu kwindawo esihlala kuzo. More
Download: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Hlumeka Dumezweni

uHlumeka Dumezweni yintombi ezalelwe eNgcobo kwilali yakuBhinase eMqonci, eneminyaka eyi 23. Le ntombi iqale ukuba nomdla kuncwadi ikwibanga lesithathu, yayisoloko ifunda iincwadi zikadade wayo owayekwibanga lesithoba ngelo xesha. Mhla angenanto yakwenza ebesiya kwithala leencwadi ayokuzikhangelela iincwadi ukuze azifundele.
Kwisikolo samabanga aphakamileyo iGonubie eMonti apho ebefunda khona, ebedumile ngokuluthanda olu lwimi lwenkobe futhi etshatshele ekulazini. Iminyaka mibini ilandelelana ebuya neendebe kumsitho wembasa wokuphela konyaka.

Ungumbhali weencwadi ezimbini uLind'usenza oyinoveli kunye nomthombo wobomi oyisihobe. Ufumane ke nesidanga sakhe kwezokhenketho kwidyunivesith iNelson Mandela, ebhayi ukanti ngok uzinze kwela seMelika.

Umthombo wobom uqulathe imibongo eyinkuthazo kwaba ngenathemba, ebopha amanxeba kwabophayo, ezisa inkululeko kwabo babotshwe ngamatyathanga obu bomi futhi inika nomkhombandlela wokuhlalisana ngoxolo siluluntu kwindawo esihlala kuzo.

Report this book