Iliwa libhek’ umoya

Le ncwadi iqulethe imixholo encamis’ umxhelo kwanaleyo itsho kuthi xhungu emxhelweni wakucinga ngayo. Imalunga nendlela abantu abahlalisana baphathange ngayo, macala omabini – elihle nelibi. Likhwelo elirhiwula umz’ ontsundu ukuba uzikhumbule ukuba usisizwe esikhusana amagxa nesikhothana amanxeba. Asifaneleki yaye singakhani xa siyintlaba zahlukane. More

Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Yonela Thengimfene

NdingumXhosakazi oluthandayo ulwimi lwenkobe. Apha ebomini ndingakholwa ukuba isizwe esintsundu singabuyela eMbo, siqiniseke ukuba isintu nesithethe zizinto esigxila kuzo khon' ukuze abantu bangayilahli inkcubeko yabo. Ndingumntu ozingcayo ngolwimi lwam. Ndikhuthazeke kakhulu ngumama wam ondizalayo, uMam' uNomini Thengimfene ohlala ethetha ulwimi lwenkobe. Ndithe ndiselula ndafunda nto kuye. Kum ndiye ndazingca ndathwal' intshinga ngolwimi lwenkobe. Ndafumaniseka ukuba awungomntu ngaphandle kolwimi lwenkobe. IsiXhosa sithi ungalahl' imbo yakho ngophoyiyane. Ndifun' ukuthi singamaXhosa masingaphapheli ulwimi lwaseNtshona. Masizingce ngesiXhosa sethu.

Report this book