Izinto zehlabathi

Le yincwadi yamabali amafutshane ngeyona ndlela. La mabali ahlekisayo agxile kwizinto zemihla ngemihla nezingeselwanga liso ncam. Amanye alamabali agxile kwimbali yethu, ngenjongo zokuyigcina iphila nakuncwadi. More
Download: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Zongezile Matshoba

Uyakumfumana uZongezile Matshoba kwindawo ekufutshane nawe, nokuba kuseMdantsane, eRhini, eGugulethu e-Bullhoek, njalo njalo. Wodibana naye ebile esoma, esikolweni, eholweni, elalini, elokishini okanye ethafeni elimgquba-gqubana, ukuba nje apho kukho umnyhadala wababhali, uncwadi okanye kuxovulwa isakhona sabantwana be-Afrika ukuba nabo batshatshele ekufundeni, ingakumbi ngolwimi lwabo. Uncwadi lwakhe luzoba ngendlela enobuqhuza amahla ndinyuka uluntu ingakumbi elomzi ontsundu olujamelene nayo kulomhlaba umagad’ahlabayo. Konke oku iinjongo ikukhangela ukuba njengokuba kuculwa kalusizi u-Ndiyakulangazelela Jerusalema, iphelelephi na yona laa Kanana yobusi nobisi.

Report this book