Soze kubenje ngakuqala

Ukunganyaniseki komntu eluthandweni kumfaka umntu kwinyula yomgxobhozo angenakuzikhupha kuwo. Ukwenyelisa umntu, umbeka amabala ngento engekhoyo kukuzinqikela nje ilitye elineembovane. Kuhle ke ukuqamela ngenyaniso ngalo lonke ixesha, ungade uzibone ujinga phezu komlomo wengcwaba. More
Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html
First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About AS Dazela

U-Angelinah Dazela wafundisa wada wayinqununu, ufundise iminyaka engaphezulu kweshumi elinesibini eMpuma Koloni kummandla owawusakuba nguMneno-Nciba. Waziphandela amanye amathuba, wayeka ukufundisa waya eThekwini apho waqeshwa njengoMhleli weMagazini eyiBona kwingingqi iMobeni ejongene noLwimi olusisiXhosa.

Ethubeni, wafudukela kwiPhondo iGauteng. Wasebenzela iNkampani yoSasazo loMzantsi Afrika, eJwanasbhege phaya e-Auckland Park. Waqeshwa njengoMbhali wemidlalo kamabonakude weJelo iTV2 (Scenario Writer of TV2 Programmes).

Eminye kwimidlalo awayibhalayo kamabonakude yile: UMbhaduli, Umzi nezinto zawo, Iliwa libhek’ umoya, neminye ke.

Ekuhambeni kweminyaka wafudukela eKapa, wasebenzela iSebe leNkulumbuso yeNtshona Koloni eyiNgcali yoMguquleli (Principal Language Practitioner) wada wafumana umhlala-phantsi.

Abashicileli beencwadi abahlukileyo uyabasebenzela njengoMbhali, uMhleli, imibhalo yesiNgesi neyesiBhulu uyiguqulela esiXhoseni, uyahlola esenza ugxeko- ncomo olwakhayo ngeencwadi ezibhaliweyo. Iincwadi zakhe ziyasetyenziswa ezikolweni njengeenoveli, imidlalo yeqonga, amabali amafutshane, njalo-njalo.

Ezinye iincwadi zakhe zezi: Izono zakho ziya kukujikela, ‘Soze kubenje ngakuqala!’ Lumkela iminwe emithathu, Owu ndanela! UNomasomi ngumdlalo weqonga awuguqulele esiXhoseni, ubhalwe nge-Afrikaans unesihloko sawo esithi ‘Nyoni’. KwiNkqubo yokufundisa eyi-Outcomes-based Education, u-Angelinah Dazela ubhale uchunge-chunge lwesiXhosa olunesi sihloko: ‘IsiXhosa Esisiso’ seBanga loku-1 ukuya kwiBanga lesi-4. UkwanguMfundisi wezakwaLizwi, nangoku usayibhala imidlalo kamabonakude.

Learn more about AS Dazela

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book