अहिंसा

कोणी असे निश्चिय केले असेल की ‘मला कोण्यात्याही जीवाला मारायचे नाहीच,’ तर त्याच्या वाट्याला कोणी मरायला येतही नाही. आता अशी स्थूल हिंसा तर बंद केली पण मग बुद्धीने मारायचे ठरवले तरी त्याचा बाजार उघडाच राहतो. या पुस्तकात हिंसा व अहिंसा, याचे सर्व रहस्य उलघडण्यात आले आहे. More

Available ebook formats: epub

Also by दादा भगवान

Explore This Book's Contribitor:

Deepakbhai Desai (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book