Email this sample to a friend


Leading Chaos

Een Essentiële Handleiding Voor Conflictmanagement


Nederlandse Editie


Alexandria A. Windcaller


Copyright 2012 Alexandria A. Windcaller.

Smashwords Edition


Alle rechten voorbehouden. De aankoop van dit eBoek geeft het recht een kopie van het boek te downloaden. Niets uit dit boek mag, met uitzondering van korte fragmenten van tijdschriftartikelen, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, elektronisch, mechanisch, of door fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Available in print from:

zoomOpzoom Productions

P.O. Box 191

Previous Page Next Page Page 1 of 161