שאני התם שאין הארס עדיין בעולםActs of Damage – Establishing a חיוב for היזק


ב"ק דף ט:, יט:, כב., נו., נט: - ב"מ דף לו., לו: - ב"ב דף כו.

Background


Part One - ב"ק דף ט:

A tied שור or a covered pit given to a חרש, שוטה or קטן, that gets untied or uncovered and causes damage, is still the responsibility of the original owner. This is because it should be expected that the שור will eventually get itself untied, and the pit will eventually end up uncovered.

Previous Page Next Page Page 1 of 13