Email this sample to a friend

Desert Chronicles IV-

Rajputs and Rajputana

By Harpreet Kaur

Smashwords Edition

Copyright 2012 Harpreet Kaur

ISBN: 9781476044170

Discover other titles by Harpreet Kaur at Smashwords.com https://www.smashwords.com/profile/view/HarpreetKaur and http://harpreetweb.blogspot.comChapter 1

Shurbaharshu Lokaay lambate Putravat Sada

Tasmat Sarvasvasthasu Shur Sammanmarhit

Navhe ShauryaPar Kinchit Trilokeshu Vidhte

Shur Sarva palyit Sarva Shure Paaritshtham

(Mahabharata, Shanti Parva, 99. 17-18)Previous Page Next Page Page 1 of 44