Email this sample to a friend


Bên Thắng Cuộc

I. Giải Phóng


Huy Đức


Smashwords Edition


*****


Published by

OsinBook|2012

Copyright 2012 by Huy Đức & OsinBook|2012

ISBN: 978-1-4675-5790-0


Huy Đức & OsinBook|2012 giữ bản quyền

Thiết kế bìa và trình bày:

Phùng Văn Vinh & Trần Minh Triết

Bản giấy in tại California, USA

ISBN: 978-1-4675-5791-7

Phát hành toàn cầu
All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of both the copyright owner and the above publisher of this book.


Bảo lưu toàn bản quyền. Không in lại, sao chép, tái bản, phân phát, một phần hay toàn bộ cuốn sách, dưới dạng điện tử hay giấy, khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả và nhà xuất bản.

Previous Page Next Page Page 1 of 584