سایه ها

یه من نگاه کن!

شناختی؟!

این سایه ی مردیست که روزگار

از پشت به کمرش خنجری فرو برده

تصویری است

بر یک دیوار نمناک و ترک خورده

سایه ای که شکل سایه هم نیست

خوب نگاه کن

Previous Page Next Page Page 1 of 54