Scharpenelle, klein verhaal van een Grote Oorlog

Patrick Bernauw
Published by de Scriptomanen at Smashwords

Copyright © 2013 Patrick Bernauw

www.scriptomanen.org

www.bernauw.com
This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you are reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to Smashwords.com and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.Het muziektheater Scharpenelle (tekst: Patrick Bernauw / muziek: Fernand Bernauw & Luc Borms – productie Compagnie de Ballade) werd bekroond met de Visser Neerlandia Prijs 2005 voor musical.

Previous Page Next Page Page 1 of 41