"از ایرانم از شهر آزادگان"


( شاهنامه فردوسی )تقدیم به منیژه و شاهپور

مادر و پدر مهربانم که آزادی و ایراندوستی و انسانیت را از آنها آموختم

و

تقدیم به ملت بزرگ ایران که هزاره هاست در طول تاریخ، مادران و پدران آزاده و ایراندوست پرورده است


Smashwords Edition

Copyright 2013 Baktash Khamsehpour

Previous Page Next Page Page 1 of 28