( از متن کتاب )


ایران میتواند با بهره ‏گیری از بهترین و پیشرفته ترین نمونه های فرهنگ خود که ‏هماهنگ با برترین و پیشگامترین نمونه های فرهنگ جهانی است به ‏همه خواسته ها و آرزوهای خود راه یابد. بویژه اینکه دریافته شود ‏ارزشهای پیشرفته فرهنگ ایران از پایه ها و بنیادهای فرهنگ ‏جهانی است. از اینرو مهمترین اصل برای ایران، آزادی و آزادگی و ‏مهندسی آن در کشور است. یک نظام آزاد در ایران تحت هیچ ‏چارچوب، مکتب یا مذهبی اداره نمیشود. همواره میتواند اصلاح ‏شود، تغییر یابد یا بکلی دگرگون و نو شود. هیچ اصل یا چیزی آنقدر ‏آن بالا گذارده نشده که نتوان آنرا پایین آورد. مهمترین اصل وابسته ‏به آزادی، آزادی فرد است. حق و رای یک فرد، همینطور یک ‏گروه، دسته یا اقلیت‏

Previous Page Next Page Page 2 of 28