LỜI THỀ

Tiểu thuyết của nhà văn

NGUYỄN QUANG VINH… “Đường biển ấy là nơi quan yếu, phải dốc sức mà thừa hành để cho công việc được mười phần trọn vẹn. Nếu bất cẩn, sẽ phạm trọng tội…”

Trích sắc chỉ Vua Minh Mạng ra lệnh thủy binh ra trấn giữ Hoàng Sa, Trường Sa

Previous Page Next Page Page 1 of 464