MỤC LỤC

Chương một: MƯU HAY& KẾ LẠ THỜI ĐÔNG CHU

Chương hai: KHÁI QUÁT VỀ MƯU LƯỢC

SÁCH THAM KHẢO

*

Chương một: MƯU HAY & KẾ LẠ THỜI ĐÔNG CHU

1. THÂN HẦU – TIÊN PHÁT CHẾ NHÂN (RA TAY TRƯỚC)

Thân Hầu nghe tin U Vương bỏ Thân Hậu lập Bao Tự mới dâng biểu can rằng :

Previous Page Next Page Page 1 of 537