Briewe aan Icarus


Deur Anton J Jansen
Kopiereg © 2012 Anton J Jansen


Alle regte voorbehou. Die inhoud van hierdie boek mag nie - gedeeltelik of in geheel - deur enige instansie gereproduseer of in enige vorm gestoor word sonder die skriftelike verlof van die outeur nie. Skriftelike versoeke kan gerig word aan die outeur by anton.j.jansen@hotmail.com.


Uitgegee en gepubliseer deur Anton J Jansen en Ed Cat.


www.antonjjansen.net


ISBN: 9789574197330
Opgedra aan Riversdal, en my leerlinge en kollegas aan die Hoërskool Langenhoven van 1992 tot 1994.

InhoudVoorwoord

Brief nommer 1 - In die begin

Previous Page Next Page Page 1 of 23