Mục Lục

I. Kịch bản mua nguyên liệu, vật tư

1. Mua thiết bị vật tư

2. Mua bao bì , nguyên liệu

3. Mua thành phẩm hàng hóa nhập khẩu

II. Quản lý yêu cầu mua nguyên liệu

III. Duyệt yêu cầu mua nguyên liệu

IV. Quản lý báo giá nhà cung cấp

V. Quản lý đơn hàng mua: Nội địa và nhập khẩu

VI. Quản lý tình trạng đơn hàng/ hợp đồng

VII. Quản lý trả hàng từ nhà cung cấp


Previous Page Next Page Page 1 of 16