પીળી કોઠી

નો

લોહી તરસ્યો શયતાન

જાંબુ”

(શૈલેષકુમાર એમ પરમાર)


પીળી કોઠીનો

લોહી તરસ્યો શયતાન


લેખક શ્રી : જાંબુ (શૈલેષકુમાર એમ પરમાર)

Previous Page Next Page Page 1 of 207