Interview with Mandlakayise C Matyumza

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
Ndikhulele ezilalini kwilali yaseMvumelwano kwidolophu yakuQumbu. Ukukhula kwam ndisalusa impahla kabawo ndihlala nomama nomakhulu nabantwana basekhaya kundincedile kakhulu ekuloleni isakhono sam sokubhala iincwadi, kuba umama yena nomakhulu bebendibalisela amabali kunye neentsomi kanti kwathina singabantwana besikuthanda ukubaliselana amabali, amanye ke ebesenzeka kum.
When did you first start writing?
Ndiqale ukubhala phaya kwisithuba sika1989 kodwa ukubonga ndiqale phambi koko ngo 1983.
What motivated you to become an author?
Zizinto endizibona zisenzeka ekuhlaleni nasekukhuleni kwam. Nokuthanda ukufunda iincwadi zolwimi lwesiXhosa.
What is your writing process?
Phambi kokuba ndibhale mhlawumbi ndiyayiphupha into, ndivuke ngelo xesha ndiyibhale okanye ndiyayibukela isenzeka nditsho ndibe nomdla wokuyibhala phantsi. Ukuba ndikhe ndayiyeka iyaphuncuka ide ilibaleke.
Do you remember the first story you ever wrote? What was it about?
Ukuqala kwam ukubhala ndabhala umdlalo weqonga, ndacela abantwana besikolo seNtibane J.S.S. ukuba bawulinganise. Andisawukhumbuli ukuba wawungantoni kodwa endikukhumbulayo kukuba kwalila wonke umntu owayewubukele loo mdlalo. Ndibuhlungu ke kuba andisawazi nokuba ndawuthini na loo mdlalo kungoku nje.
What is the greatest joy of writing for you?
Eyona nto endivisa kamnandi xa ndibhala kukukhupha imbilini yam, nokuze igama lam nelekhaya lam lingaze licime nokuba mna andisekho kweli limagada ahlabayo. Kodwa ke okubalulekileyo nokundivisa kamnandi ngumyalezo nemfundiso ethi iiqaqambe kuzo zonke izinto endizibhalayo, okuye kuhambe nokuphuhlisa nokukhulisa ulwimi lwam isiXhosa. Ndiyakuthanda kakhulu ukubhala imibongo, amabali amafutshane, imidlalo namavo.
Do you remember the first story you ever read, and the impact it had on you?
Andisalikhumbuli kakuhle ngoku, ibali endakhe ndalifunda kodwa endikukhumbulayo kukuba ndandikuthanda ukuphulaphula amabali adlala kunomathotholo. Elona ndilikhumbulayo kwiRadio Transkei lalisithi uhlohlesakhe.
What are your five favourite books, and why?
Ingqumbo yeminyanya, ubulumko bezinja, Elundini loThukela, Ityala lamawele, Khawufan'ucinge. Ingqumbo yeminyanya ndiyithanda ngokutyeba kolwimi nokusifundisa ukubaluleka kwamasiko nezithethe zethu. Umbhali wobulumko bezinja uSiyongwana ndimthatha njengemboni nengqondi eyakwazi ukuchaza inkululeko yeli lizwe ingekenzeki wayifihla ngezinja. Ityala lamawele lona ndilithanda kuba libonisa abaninzi ngendlela isizwe isintsundu esasiwasombulula ngayo amatyala engekafiki umlungu. UBudaza yena ndimothulela umnqwazi ngencwadi yakhe yamavo okanye izivusa ngcinga. Xa ufunda laa ncwadi soze ungavuki umnyele utsho ucinge nzulu.
What do you read for pleasure?
Ndifunda iincwadi ezintsha sesiXhosa kanti ke nezesiNgesi ndiyazifunda.
Who are your favourite authors?
Siphiwo Mahala, Thando Mgqolozana, Sipho Kekezwa, A.C. Jordan, R Siyongwana Nabanye.
What do your readers mean to you?
Ngaphandle kwabafundi thina babhali asinto yanto. Kumnandi ukubukela umfundi ephethe kwaye efunda incwadi ebhalwe nguwe. Xa sibhala sibhalela abafundi ukuze bamunce iintupha ukuze bahlale besikhumbula.
Published 2017-10-13.
Smashwords Interviews are created by the profiled author, publisher or reader.

Books by This Author

Qhiwu-u-u-la!!
Price: $2.14 USD. Words: 14,400. Language: Xhosa. Published: September 26, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - multi-author
A collection of poetry by R.H. Kaschula, M.C. Matyumza, B. Sitole. Return to the fold!! is a unique collection of orally composed isiXhosa praise poetry (izibongo) by the acclaimed imbongi Bongani Sitole. This outstanding collection, which includes a praise poem for Rholihlahla, provides a fascinating commentary on modern South African society.