Interview with Nấm Mối, Sr

What are you working on next?
Tôi sẽ làm việc về nghiên cứu nấm mối tại www.chopngay.com
Who are your favorite authors?
Tài liệu được tập hợp từ trên mạng, tôi là tác giả chính
What inspires you to get out of bed each day?
thời gian rất trễ khoảng, 2h sáng ( 2:00 AM)
When you're not writing, how do you spend your time?
Tôi lướt internet, hoăc coffee với bạn bè
How do you discover the ebooks you read?
tìm kiếm trên google
Do you remember the first story you ever wrote?
Tôi không nhớ rõ, vì tôi chỉ viết cho vui.
What is your writing process?
tự sự là chính
Do you remember the first story you ever read, and the impact it had on you?
Tôi không nhớ
How do you approach cover design?
Tôi không hiểu câu này
What are your five favorite books, and why?
Sách về thường thức sống, tôi thích
What do you read for pleasure?
Có chứ
What is your e-reading device of choice?
PC
What book marketing techniques have been most effective for you?
video trên internet
Describe your desk
vô cùng lộn xộn, không nên bàn thêm
Where did you grow up, and how did this influence your writing?
Tôi không có kế hoạch tương lai cho vấn đề này
When did you first start writing?
tôi không biết, có lẻ khi già
What's the story behind your latest book?
tôi không hiểu
Published 2016-03-28.
Smashwords Interviews are created by the profiled author, publisher or reader.