Anelisa Thengimfene

Biography

NdingumXhosakazi womgquba nomthonyama okhulele kwelaseNgqamakhwe. Ndikhule ndiphila ubomi besiXhosa esibomvu nesingangxengwanga. Ndiyaluthanda ulwimi lwesiXhosa. Ndilunxonxe kwintsengwanekazi eyandizisa kulo mhlaba, uMama uMaNgconde Nomini Thengimfene. Umama ubendiphefumlela ngokuluthetha olu lwimi esebenzisa izixwexwe zamagama aqulethe intsingiselo emfiliba netsho emazantsi omxhelo. Yile nzwakazi ke eye yatyala imbewu yokuthanda ulwimi lwesiXhosa apha kum. Ndithe ngokuya ndikhula ndadibana nezangxa zesiXhosa ezibuchopho bumachaphaz' egolide, eziquka uMam' uSowazi, uMnu. Budaza, uMam' uNikani, uMam' uNtshona, uMam' uSiwundla noMam' uMadolo. Ndinomdla kakhulu kuphuhliso lwesiXhosa ngenxa yokufuthelwa zezi nkcubabuchopho zesiXhosa.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
Jojweni location, Nqancule A/A, Ngqamakhwe
When did you first start writing?
2017
Read more of this interview.

Where to find Anelisa Thengimfene online

Facebook: Facebook profile

Videos

More about Anelisa Thengimfene
About what inspires me to write, and my writing

Books

Ithunga lizala ngumphehlulu
Price: Free! Words: 2,110. Language: Xhosa. Published: August 24, 2018. Categories: Poetry » African Poetry
(5.00 from 1 review)
Ingcamango ephambili yale ncwadi kukuba ubomi ngumxube wezothuso namayeyeye kuba namhlanje busizalela oku ngomso kusizalele okuya. Izinto ezisingqongileyo nezendalo zinefuthe kwimingeni esithi sijamelane nayo kubomi esibuphilayo. Kanti nendlela esiphathana ngayo thina bantu iyalichazela Ikamva lethu nabantwana bethu.

Anelisa Thengimfene's tag cloud

anelisa    isixhosa    ithunga    lizala    ngumphehlulu    south africa    thengimfene