Asakhe Cuntsulana

Publisher info

Asakhe Cuntsulana was born on 04 April 1997, Qwaninga Village in Willowvale. He started writing and performing poetry in 2015 when he would do praise singing during assembly at his school. He is currently doing a BMus degree at Rhodes University and performed praise poem for the VC at Rhodes during the 2017 and 2018 Graduation ceremonies. He is a young author, artist and creative inventor of words into poetry. Asakhe is currently in a process of publishing his first ever collection of Xhosa poetry book via Smashwords.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in Qwaninga Village in Willowvale, when I was first learnt poetry from Mam Mbangi, who was my Xhosa teacher from Grade 3-6. My writing has been influenced by the realities from my family, people within the community and from church.
When did you first start writing?
I started writing in 2011, but unfortunately lost my poetry book then started over in 2015.
Read more of this interview.

Where to find Asakhe Cuntsulana online

Videos

Ndixolele
Esi sisihobe endasibhala ngesingqala ndisentlungwini yokuphoxa abo banexabiso ebomini bam. Ngalo myalezo, ndiyangxengxeza ndiyaxolisa ngamaphupha angafezekanga, ngemibuzo engaphendulwanga nangobomi obungaphilwanga

More about Asakhe Cuntsulana
About what inspires me to write, and my writing

Books

Ikhwezi Eliqaqambileyo
Price: Free! Words: 4,570. Language: Xhosa. Published: September 4, 2018. Categories: Poetry » African Poetry
Le yincwadi yemibongo emide nemifutshane. Le mibongo ingeziganeko namahla ndenyeka kum, njengombhali olusakhulayo. Iphuhlisa ubuchule, ingqiqo, ulwimi, kwakunye nenkcubeko yakwaXhosa. Ezi zibongo ziyafundisa, ziyayala, zikwalumkisa uluntu lonke jikelele. Ukufunda le ncwadi yemibongo kuyakuchulumancisa umlesi, kuhlaziye ingqondo nokucinga kwakhe.

Asakhe Cuntsulana's tag cloud