Hlumeka Dumezweni

Publisher info

uHlumeka Dumezweni yintombi ezalelwe eNgcobo kwilali yakuBhinase eMqonci, eneminyaka eyi 23. Le ntombi iqale ukuba nomdla kuncwadi ikwibanga lesithathu, yayisoloko ifunda iincwadi zikadade wayo owayekwibanga lesithoba ngelo xesha. Mhla angenanto yakwenza ebesiya kwithala leencwadi ayokuzikhangelela iincwadi ukuze azifundele.
Kwisikolo samabanga aphakamileyo iGonubie eMonti apho ebefunda khona, ebedumile ngokuluthanda olu lwimi lwenkobe futhi etshatshele ekulazini. Iminyaka mibini ilandelelana ebuya neendebe kumsitho wembasa wokuphela konyaka.

Ungumbhali weencwadi ezimbini uLind'usenza oyinoveli kunye nomthombo wobomi oyisihobe. Ufumane ke nesidanga sakhe kwezokhenketho kwidyunivesith iNelson Mandela, ebhayi ukanti ngok uzinze kwela seMelika.

Umthombo wobom uqulathe imibongo eyinkuthazo kwaba ngenathemba, ebopha amanxeba kwabophayo, ezisa inkululeko kwabo babotshwe ngamatyathanga obu bomi futhi inika nomkhombandlela wokuhlalisana ngoxolo siluluntu kwindawo esihlala kuzo.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in two places, rural and township areas of Engcobo facing poverty and struggles of life and I would say the situations I grew up under motivated me to write and inspire others.
When did you first start writing?
I started writing when I was in Grade 10, at the age of 17.
Read more of this interview.

Where to find Hlumeka Dumezweni online

Facebook: Facebook profile

Videos

More about Hlumeka Dumezweni
About what inspires me to write, and my writing

Books

THE NEW DAWN
Price: Free! Words: 2,130. Language: English (South African dialect). Published: July 10, 2019. Categories: Poetry » African Poetry
"This is a touching, encouraging, and sweet anthology. Anyone can get to understand and be glued to it. You wrote across the spectrum, believers and non-believers can get the inspiration from this book. There's also a serious soul to each and every piece." Rev PP Hlengane
Lind'usenza
Price: Free! Words: 5,900. Language: Xhosa. Published: August 16, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Inspirational
Eli bali libalisa ngamahla ndinyuka obomi bakhe ukusuka kwintlupheko ukuya kutsho kwimpumelelo yakhe. Iintlupheko akhulele phantsi kwazo azimnqandanga ukuba angabiyiyo le nto ebeyinqwenela ebomini. Utsibe phezu kwazo ngokuncedwa nguThixo nangamandla amnike wona. Namhlanje ungumzekelo wokuba apho usuka khona akuchazi into oyakuba yiyo ebomini ngomso.
Umthombo wobomi
Price: Free! Words: 2,630. Language: Xhosa. Published: August 15, 2018. Categories: Poetry » African Poetry
Le yincwadi yesihobe equlathe imibongo eyinkuthazo kwaba ngenathemba, ebopha amanxeba kwabophayo, ezisa inkululeko kwabo babotshwe ngamatyathanga obu bomi futhi inika nomkhombandlela wokuhlalisana ngoxolo siluluntu kwindawo esihlala kuzo.

Hlumeka Dumezweni's tag cloud