Lwazi Mgulwa

Publisher info

My name is Lwazi Praiseworth Mgulwa from Kamastone Village; Whittlesea. I am from a family passionate about writing and exploring different phenomena. As a village boy I grew up being taught to live by guiding principles which made me to be who I am now. I was made to understand the situation of my home and the entire family lines, respect, caring, loving, showing mercy and living in hope even in hopeless situations. The beautiful mountains of my beautiful land have brought something for me to write about. I have met good people along the way and have made friends out of them. Writing has become part in my life, a gift from Creator. Even when I would see myself in the wilderness I know that I will never be alone. Jah bless my family who motivated me to move even further than this step. I therefore show some honour and maximum respect unto them equally.

Smashwords Interview

Which book is on pipeline for publishing
I am currently preparing a poetry books both in isiXhosa and English titled Bubomi ke obo and Such a life respectively. It is important to note that one poetry book is not a translation of the other. It is time to rise above the situations and let Jah guide, provide, sustain and lead me to the rock higher than I. Sela.
Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in a village called Kamastone, Whittlesea, all my basic schooling life has taken place here. As a village boy responsible for taking care of herds of cattle and sheep, mountains of my beautiful land and its living creatures have inspired me to talk about them. Hearing the singing of birds on the mountains has brought a nice melody in my ears and have vividly heard what they really mean.
Read more of this interview.
Udondolo lusisisulu sesiziba
Price: $2.92 USD. Words: 22,840. Language: Xhosa. Published: August 16, 2022 by Lwazi Mgulwa. Categories: Fiction » Educational, Fiction » Educational
Ukubhala le ncwadi kukuphosa ilitye esivivaneni ukuxhotyiswa ulutsha lwakowethu kwimicelimngeni esinayo kweli limiyo. Nje emva kokuba sisithi sikhululekile, suke sazibona sibambe ongezantsi singabhungiswanga.
Ingcaza inathwa likhaya
Price: $2.92 USD. Words: 2,250. Language: Swati. Published: December 13, 2021 by Lwazi Mgulwa. Categories: Poetry » African Poetry, Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Namkelekile bekhethu! Qodzoman’ nethul’ izidlokolo!! Nathisanani lengcaz’ iyaphuphurudza! Bafana vuselan’amaqina! Maqina ninghafinc’ incumbhu ng’eyamakhehle. Khamba, khamba bekire musukuhlala ndawonye. Deda govane wagirwa. Rhabulitshi rhabulitshi gambalala!
Azibuye iinkomo zama Ngele-Ngele
Price: $2.92 USD. Words: 14,840. Language: Swati. Published: November 4, 2021 by Lwazi Mgulwa. Categories: Fiction » Literature » Literary, Fiction » Literature » Literary
Lo mngweredzo utekela ng'endlhela aphila ng'ayo amaHlubi. Ng'enxeni yokudukiswa kwesikhethu ang'eke ng'thi konke okulotshwe apha kuyisikhethu esiphelele kebha ng'cela nina bekhethu ukuthi ning'ncedise ukwenza ukuthi lomngweredzo ubeng'esikhethu ukuze bamunye bashiyelane abantwana bethu nezizukulwana ezizayo.
Imibong'o yesiHlubi
Price: $2.99 USD. Words: 3,360. Language: Swati. Published: August 29, 2021 by Lwazi Mgulwa. Categories: Poetry » African Poetry, Poetry » African Poetry
Lhe mibong'o ng'iyibhalele nina maHlubi ng'ithi asirhabulisaneni kule bhekire, asinatheni ubuncwane belimi lethu ng'oba kade siduke enkungw'ini, kebha sesibuyile ng'oku.
Bagidzadze Dlangi amabali amafitshane abhalwe ngesiHlubi
Price: $3.57 USD. Words: 2,370. Language: Swati. Published: June 15, 2021 by Lwazi Mgulwa. Categories: Fiction » Literary collections » African, Fiction » Literature » Literary
Lhe hincwadi yamabali amafitshane ebhalwe ngelimi lesiHlubi. Na ufuna uk'thaba emini naseksuku zifundele uzova.
Ibhayibhili YesiHlubi Ekhambisa Izindaba Ezimnandi
Price: Free! Words: 3,950. Language: Zulu. Published: June 1, 2021 by Lwazi Mgulwa. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Biblical Reference / Language Study, Nonfiction » Religion & Spirituality » Biblical Reference / Language Study
MaHlubi ekhethu! Injong’o yebhung’a lelimi lesiHlubi kukwakha ulwazi nesazela ng’elimi lesiHlubi noku khuthalelwa kwalo ukuthi, ling’afi njeng’oba lisiya ng’okuncipha ukusetjendziswa kwalo. Ng’oba lona alizang’e lashicilelwa nakubhalwa phantsi akwendziwang’a. Lisekucupheleni bokutshabalala nje ng’elimi laseMzantsi Afrika, ng’okung’anikezwa kwalo ithuba ukuthi lifundwe nje ng’ezinye ilimi zezwe.
Laya phi na ilwimi lamaHlubi
Price: $2.92 USD. Words: 3,670. Language: Swati. Published: May 6, 2021 by Lwazi Mgulwa. Categories: Fiction » Literature » Literary, Fiction » Literature » Literary
MaHlubekhethu nantsi incwadi yenu yamabali amafitshane ngelimi lekhethu, isiHlubi. Ng'yathemba nizaythabela. Aythabe bekhethu.

Books

Isishwankathelo sembali yeBandla likaThixo neeNgcwele zikaKristu
Price: $2.92 USD. Words: 22,790. Language: Xhosa. Published: July 25, 2020 . Categories: Nonfiction » History » Africa » Africa / South / Republic of South Africa
Le ncwadana iqulathe iziqendwana ezibalisa ngokuzalwa kukaEnoch Jonas Mgijima owaseka iBandla likaThixo neeNgcwele zikaKristu (amaSirayeli) kweli loMzantsi Afrika. Intlalo yabantu abazibiza ngokuba ngamaSirayeli eNtabelanga yabenzela idintsi netyheneba kuRulumente welo xesha kwaza kwenziwa iintshukumo zokubagxotha baphume baphele apho. Le ntshukumo yenza kwadaleka imfazwe eyi Bulhoek Massacre 1921

Lwazi Mgulwa's favorite authors on Smashwords

Smashwords book reviews by Lwazi Mgulwa

  • Worshipper's Guide on Oct. 08, 2020

    This book has inspired me to look at my blind spot to see what has been missed as the message from Almighty God. I appreciate that I have received a copy of such a wonderful writing, waiting for more messages to come from the author. Thank you Lubabalo Matyatya
  • Enoch Mgijima Inkintsela (The Genius) 1868 - 1928 on March 30, 2021

    Inkintsela is the most interesting book which bears a historical background of a scarce religious sect of a prophetic movement. It has also have a political wing within as it narrates the settlement of the blacks as compared to whites...group areas Act and the implementation of Native Land Act. So interesting